Huda

Trackmo On-Premise Prerequisites

ติดตั้งบน On-Premise ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องเตรียม Hardware และ Software ก่อนการติดตั้ง Software Trackmo ตามขั้นตอนดังภาพนี้

Download Hardware Require