Do you have any questions?

Trackmo แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ Backend ทำงานผ่าน Web Browser
ส่วนที่ 2 สำหรับตรวจนับ Mobile App รองรับการทำงาน iOS, Android
ส่วนที่ 3 Print Label ทำงานผ่านเครื่องปริ้นฉลาก P-Touch

ระบบ Trackmo เราพัฒนาการนำเข้าข้อมูล ด้วยการนำเข้าผ่าน Excel ไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลและนำเข้าได้ในไฟล์เดียว สำหรับการจัดเก็บป็นข้อมูลพื้นฐานตั้งต้นของระบบ

ผู้ใช้งานสามารถำเข้าข้อมูลได้ครบจบในครั้งเดียวซึ่งประกอบไปด้วย
- รหัสทรัพย์สิน
- ชื่อทรัพย์สิน
- Serial No.
- รหัสถานที่
- ชื่อยี่ห้อ
- ชื่อโมเดล รุ่น
- ชื่อสถานที่
- ผู้ถือครอง
- วันที่ซื้อ
- ระะเวลารับปะกัน
- สถานะปัจจุบัน

เราพัฒนา Trackmo Api เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบภายนอก
Huda